Η Αφοι ΜΙχαλόπουλοι ΑΒΕΕ εκσυγχρονίζοντας τον μηχανολογικό της εξοπλισμό εγκατέστησε σύγχρονο κέντρο κοπής laser

  • φύλλωνλαμαρίνας
  • σωλήνων – κοιλοδοκών – ειδικών προφίλ

σε υλικό απλού χάλυβα / ανοξείδωτου χάλυβα/ αλουμινίου ( middle steel / stainless steel/ aluminium)

Δυνατότητές κοπής φύλλου λαμαρίνας

  • Απλού χάλυβα (middle steel): 20 mm
  • Ανοξείδωτου χάλυβα(stainless steel) : 12 mm
  • Αλουμινίου (aluminium) : 8 mm

Δυνατότητες κοπή σωλήνων- προφίλ

  • Μέγιστη εξωτερική διάμετρος κύκλου: 160 mm
  • Μέγιστο μήκος υλικού σωλήνα: 6000 mm
  • Μαλακός χάλυβας: 6 mm
  • Ανοξείδωτος χάλυβας: 3 mm
  • Αλουμίνιο: 2 mm